Dernek Tüzüğü

Tüzüğü PDF olarak indirmek için tıklayın.

BİRİNCİ  BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı : “OYUNUN RUHU  DERNEĞİ” dir. Derneğin kısa adı ORD olacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

Amaç

Madde 2– DERNEĞİN amacı, centilmenlik esaslarını içeren “OYUNUN RUHU”na sahip  ultimate spor dalını yaymak ve tanıtmak,  bu dalda eğitim çalışmaları ve spor yarışmaları düzenlemek,  bu spor dalının ulusal ve uluslararası alanda gelişimine katkıda bulunmak, diğer spor dallarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek toplumda sporu yaymak ve sevdirmektir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 3 – DERNEK, spor, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.
Çalışma Konuları :
Madde 4- DERNEK amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunur
4.1- Ultimate spor dalında sportif faaliyetlerde bulunmak, eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak; spor yarışmaları düzenlemek, düzenlenen yarışmalara yurtiçi ve yurtdışında yer alan grupları davet etmek, düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara katılmak,
4.2- Türkiye  sınırları içerisinde her tür sporun yaygınlaşmasını sağlamak, tanıtmak ve sevdirmek,
4.3- Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,
4.4- Üyelerini arkadaşlık dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkiler geliştirmek,
4.5- Üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak,
4.6- Ulusal ve uluslar arası alanlarda “fair play” ruhunu geliştirmek ve özendirmek,
4.7- Başta üniversiteler olmak üzere, eğitim kurumlarında Ultimate spor dalını tanıtmak,  takımların kurulmasını özendirmek, kurulan takımların geliştirilmesini desteklemek,

Çalışma Biçimi :

Madde 5- DERNEK, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için
5.1- Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve üye kaydeder,
5.2- Çalışma konuları ile ilgili hizmet  ve gelir artırıcı projeler uygular ve gereğinde özel amaçlı vakıflar ve sandıklar kurar,
5.3-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler   kurar ve işletir
5.4-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek  veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
5.5- Konferans, sempozyum, seminer, panel, söyleşi, açık oturum, forum, sergi, gösteri, kermes, sportif etkinlikler, yarışmalar, eğitim vb. faaliyetleri düzenler ve katılır,
5.6- Bilimsel araştırma yapmak, düzenlemek, kurs açmak, burs vermek, teşvik ödülleri vermek, sempozyumlara katılmak, kitap broşür dergi, bülten ve benzerlerini çıkartmak, krediler dağıtmak, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, fakülteler, akademiler, yüksek okullar araştırma merkezleri ve
her türlü spor branşları ile ilgili kurum,  kuruluş ve kişilerle işbirliğinde bulunur ve faaliyetler düzenler,
5.7- Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,
5.8- Konusu ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir, ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
5.9- Kitap, dergi, bülten, broşür, her türlü süreli ve süresiz yayın yayınlar, tüm yazılı ve görsel mecrayı, her türlü elektronik medya hazırlar ve yayınlar, kullanır/ kullandırır.
5.10- Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir,
5.11- Yasadan doğan amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapar.
5.12-Üst kuruluşu olan federasyonların teşekkülü için diğer kulüplerle bir araya gelebilir ve ilgili federasyonların kurulmasında rol alabilir.
5.13- Dernek spora katkı amacıyla kurulacak vakıflarda kurucu olarak rol alabileceği gibi kurulmuş vakıflara sonradan da katılabilir. Katkı payı ve bağışta bulunabilir, düzenlenecek vakıf senedine kurucu olarak imza
koyabilir. Şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Hisse senedi ve tahvil alabilir, bunlardan doğan hakları kullanabilir.

Çalışma İlkeleri

Madde 6 – Dernek amatör bir kuruluş olup siyasal konularla uğraşamaz, çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanamaz.

DERNEK  Amblemi

Madde 7- “Oyunun Ruhu Derneği” ismi ve bu isimle bağlantılı mühür ve logolar, Derneğin markalarıdır. Amblem ve üzerinde dernek amblemi olan hiç bir ürün, Yönetim Kurulu’nun izni  olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Derneğin ambleminin örneği ektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Üyelik Türleri ve Koşulları :

Madde 8- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve ilgili Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Derneğin Asil ve Onursal üyeliği olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
8.1- Asil Üye; Derneğin asil üyeleri, derneğin   kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
8.2- Onursal Üye;      Derneğin faaliyetlerine maddi ve manevi katlı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, Derneğin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, talepleri üzerine yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler Derneğin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse katılabilir veya Dernek organizasyonlarında görev alabilirler. Onursal üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy  kullanamazlar.

Üyelik İşlemleri ve Üyelik Hakları :

Madde 9 – Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarına sahip olduklarını belirten üyelik formunu doldurup Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurur. Bu başvuru üzerine Yönetim Kurulu en çok  otuz gün içinde başvuruyu karara bağlar ve bu kararı başvurana yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üyenin kayıt işlemleri yapılır, giriş aidatı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.
Üyeler, Dernek Üye Defterine kaydedilir.
Üyelik isteğinin reddi durumunda; üyelik talebinde bulunan kişi herhangi bir hak talebinde bulunamaz, karara itiraz edebilir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy  hakkı vardır.
Üyelikten Ayrılma ve Üyeliğin Dondurulması
Madde 10- Üyelik; gerçek kişilerde ölüm ve tüzel kişi üyelerde tüzel kişiliğin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer.
Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek şartıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılma Dernek Yönetim Kurulunun onayıyla geçerlik kazanır. Üyenin, ayrılacağı tarihe kadar olan tüm yıllık aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile üye listesinden silinir ve üyelikten çıkartıldığı kendisine bildirilir.
Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle, geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile, üyenin yazılı başvurusu  ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile dondurulabilir. Bu süre içinde üyelerin tüm hak ve yükümlülükleri donar. Üyeliği dondurulanların tüm hakları, üyenin bu konudaki yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11- Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle Yönetim Kurulunca yapılabilir.
11.1-Derneklere üye olma hakkını yitirmek
11.2– Dernek Tüzük hükümlerine ve Dernek amaçlarına aykırı davranmak,
11.3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
11.4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
11.5- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
11.6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, birikmiş borçlarını ödemek zorundadır aksi halde yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.
Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk  Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet  kararı verilen üyenin dernek üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer.
Üyelikten kendi isteğiyle ayrılanlar, üyeliği kendiliğinden düşenler ya da üyelikten ihraç edilenler, üye kayıt defterinden silinir ve bu kişiler Derneğin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz

Madde 12 – Disiplin Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapar, savunmasını alır ve hazırladığı disiplin raporunu Yönetim Kuruluna sunar. Dernek Yönetim Kurulu, disiplin raporunu inceledikten sonra üyelikten ihraç kararını gizli olarak yapılan oylama neticesinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk nisabı ile verir ve kararı üyeye yazılı olarak bildirir. Derneğin hiçbir Üyesi kendisine yöneltilen suçlamalara Disiplin Kurulu huzurunda cevap verme fırsatı tanınmadan Dernek’ten ihraç edilemez. Yönetim Kurulu gerek görürse ihracı istenen üyenin savunmasını alır.
Dernek üyeliğinden ihraç edilme kararını tebellüğ eden üye, kendisine bildirilen karara karşı, tebliğ tarihinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz ilk
Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın ilk Genel Kurul’da karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin ihraç kararına 15 gün içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda katılımcıların salt çoğunluğu tarafından kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

Organlar

Madde 13- Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.
13.1- Genel Kurul
13.2- Yönetim Kurulu
13.3- Denetleme Kurulu
13.4- Disiplin Kurulu

Genel Kurul :

Madde 14- Dernek Genel Kurulu, üç  yılda bir olağan olarak Mayıs ayında
Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
DERNEK’e  aidat borcu olan üye, herhangi bir kurulun seçiminde DERNEK Genel Kurulu’nda aday olamaz, seçilemez ve DERNEK Genel Kurulu’na katılıp oy  kullanamaz.
Genel Kurul toplantıları yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte yapılır.
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte  birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç  üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü Genel Kurul  kendi özel gündemi ile toplanır ve Olağan
Genel Kurul toplantı usulleri uygulanır.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurul Çağrı Yöntemleri :
Madde 15- Dernek Genel Kurulunu toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
15.1- Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeleri listesini saptar ve tüm aidat borçlarının en geç Genel Kurul  toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
15.2- Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yöresel bir gazete ile duyurulmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
15.3- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.   İkinci Toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
15.4- Genel Kurul toplantısı birden çok  geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri :

Madde 16- Genel Kurul  toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
16.1- Genel Kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
16.2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik  belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan  üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
16.3- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
16.4- Toplantının yönetimi ve  güvenliğin sağlanması Genel Kurul Başkanına aittir.
16.5- Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
16.6- Her Etkin Üyenin Genel Kurulda bir oy  hakkı olup oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
16.7-Dernek  organlarının  seçimi  için  yapılacak  oylamalarda,  oy   kullanan üyelerin   divan   heyetine   kimliklerini göstermeleri   ve  hazirun  listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
16.8- Genel Kurul  kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
16.9- Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy  kullanamaz.
16.10- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.   Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy  kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 17-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy  pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy  vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,   genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 18- Genel Kurul  Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
18.1- Türk  yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
18.2- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
18.3- Çalışma dönemi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini tek tek seçmek,
18.4- Geçen çalışma dönemine  ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
18.5- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
18.6- Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
18.7- Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.
18.8- Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında YönetimvKuruluna yetki vermek,
18.9- Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
18.10- DERNEK’in amaç ve faaliyetlerine uygun teşekküllere katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
18.11- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
18.12-Derneğin vakıf kurması ya da Kurulu bir vakfa katılmasına karar vermek,
18.13-Yıllık ve giriş aidat miktarlarını ve bununla ilgili geç ödeme cezalarını belirlemek, gerek görürse çalışan ve çalışmayan gerçek kişi ve tüzel kişi üyelikleri için farklı aidatlar belirlemek,
18.14- Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
18.15- Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

Yönetim Kurulu

Madde 19- Derneğin Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun önceden vereceği karar göre, gizli oyla seçilmiş 5 asıl üye ile 5 yedek üyeden oluşur.
19.2- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy  çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle  görevden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması durumunda, sıradaki yedek üyenin katılmasından sonra gizli oyla Başkan seçimi yapılır.
19.3- Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin kalan görev sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul  bir ay içinde toplantıya çağrılır.
19.4- Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul  toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.
19.5- Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman seçer.
19.6- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 20- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1- Yasalar ve Tüzük hükümlerini uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
20.2- Derneğin yetkilerinin saptanmasına ve kurucularının belirtilmesine karar vermek,
20.3- Derneği Başkan (olmadığı durumlarda  Başkan yardımcısı) ve bir yönetim Kurulu üyesi ile birlikte temsil etmek, ya da gerektiğinde diğer iki Kurul  üyesine temsil yetkisi vermek,
20.4- Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
20.5- Geçen çalışma dönemi çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,
20.6- Derneğe üye olmak isteyen ve üye olabilme şartlarına sahip kişilerin müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak,
20.7- Dernek üyeliği nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına karar vermek, bu kararlara karşı itirazları disip Kurulu raporuyla birlikte Genel Kurul’a sunmak,
20.8- Genel Kurul  toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
20.9- Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
20.10- Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
20.11- Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
20.12- Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
20.13- Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,
20.14- Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

Madde 21- Derneğin yetkili iç denetim organı bulunan Denetleme Kurulu Genel Kurulda gizli oyla üç  yıl için seçilen üç  asıl ve üç  yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 dir.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
21.1- Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.
21.2- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek.
21.3- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.
21.4- Gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Disiplin Kurulu

Madde 23-  Derneğin Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla üç  yıl için seçilen üç  asıl ve üç  yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer.Toplantı ve karar yeter sayısı 2 dir. Çekimse oy  kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın aldığı karar geçerlidir.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun yazılı talimatı doğrultusunda,
Dernek üyeleri hakkında Tüzük ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, ihracı görüşülecek üyenin savunmasını almak ve üye hakkında hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna sunmak ile görevlidir.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu talimat tarihinden sonar 30 gün içinde raporunu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe Uygulaması

Madde 24- Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilebilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 25- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
25.1- Giriş aidatı : Bir defaya mahsus olmak üzere Dernek üyeliğine kabul esnasında ödenen tutar olup Genel Kurul  tarafından belirlenir.
25.2- Yıllık Aidat: Asil üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyelik kaydının devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar olup Genel Kurul tarafından belirlenir.
25.3- Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.
25.4- Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
25.5-  Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
25.6- Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
25.7- Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
25.8- Diğer gelirler.
DERNEK, mevzuat dahilinde yurtiçi ve yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden ya da kuruluşlardan bağış veya yardım alabilir.

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntem :

Madde 26- Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler kullanılır.
26.1- Yıllık aidat her sene için geçerli olmak üzere; ilk giriş için üyeliğe giriş sırasında giriş aidatı ile birlikte, diğer senelerde ise Ocak ayı içinde Dernek tarafından tahsil edilir.
26.2-Dernek gelirleri, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
26.3- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir  tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç  nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
26.4-Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi aranır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Ancak derneğin, Gelir  Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni  Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni  Bağış Alındı Belgesi”  ile kabul  edilir.
26.5- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
26.6- Dernek hesabının kimler tarafından kullanılacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma  kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği   ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Defterler

Madde 28- Dernek için aşağıda gösterilen ve yetkili makamlarca onaylanmış defterler tutulur.
28.1- Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.
28.2- Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
28.3- Alındı Belgesi  Defteri;  Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş noları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzaları bu deftere kaydedilir.
28.4-Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
28.5-Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numaraları ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
28.6- Demirbaş Defteri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tüzük Değişikliği

Madde 29-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy  kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda   tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 30-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy  kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Oyunun Ruhu Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç  ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:

Madde 31- Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde
Dernekler Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı Soyadı: Görev Unvanı:
Cem Gürses Başkan
Serdar Altok Başkan Yardımcısı
Oktay Köken Sayman
Emrah Demir Genel Sekreter
Ebru Yücesar Üye

Bu tüzük 31 (Otuzbir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.